O czasopiśmie

    Podstawową, oficjalną stroną naszego czasopisma jest strona PRESSto  –   platforma otwartych czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:    https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt ,
na platformie tej zamieszczane są pełne wersje elektroniczne pisma.

    „Przestrzenie Teorii” – czasopismo literaturoznawcze, teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. „Przestrzenie Teorii” ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i zagranicznych, prezentuje też tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter transdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. „Przestrzenie Teorii” przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

Prace publikowane w czasopiśmie od numeru 24 roku 2015 są dostępne na licencji Creative Commons:

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

„Przestrzenie Teorii” są indeksowane w następujących bazach:

SCOPUS, DOAJ, ERIH; ERIH Plus; CEJSH; Index Copernicus; CEEOL; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

Wskaźniki  oceny czasopisma:

MNiSW: 70 punktów

Index Copernicus Value:  105.32

h5-index: 2

Numery identyfikujące:

DOI: 10.14746/pt

ISSN (Print): 1644-6763 ISSN (Online): 2450-5765

GICID:: 71.0000.1500.0898

Tytuł w języku angielskim:  Spaces in Theory

Cele i charakter pisma:

“Przestrzenie Teorii” są czasopismem ogólnopolskim wykraczającym jednak poza obszar Polski (zwłaszcza poprzez umiędzynarodowienie Redakcji, dział przekładów oraz recepcję zagraniczną pisma). Teksty od 2017 roku publikowane są w języku polskim lub angielskim. „PT” to czasopismo literaturoznawcze, w nowoczesny sposób otwarte na problemy badawcze związane z literaturą, estetyką literacką, sztukami, zwłaszcza wizualnymi, performatywnymi, teatrem i filmem. Charakter pisma kształtuje koncepcja literaturoznawstwa dramatycznego. Celem pisma jest refleksja nad literaturą i sztuką, rozwijanie i formułowanie oryginalnych ujęć i propozycji teoretycznych, analitycznych i interpretacyjnych, które wyznaczają nowe obszary badawcze lub przeformułowują dawne w duchu humanistyki rozwijanej w dialogu, polemice, wymianie myśli. Recenzje prac naukowych traktujemy jako artykuły krytyczne służące refleksji nad współczesnym literaturoznawstwem i szerzej wpisujące się w dyskusje poświęcone obliczom nowej humanistyki. Publikujemy prace zarówno znanych, dojrzałych badaczy, wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie, jak i artykuły naukowców młodszego pokolenia.

Z pismem związana jest też ściśle literaturoznawcza seria Biblioteka Przestrzeni Teorii

Total Page Visits: 5879 - Today Page Visits: 3
Strona podległa WFPiK UAM w Poznaniu i Wydziałowi Polonistyki UJ w Krakowie.