Proces recenzji

Zasady recenzowania artykułów w „Przestrzeniach Teorii” pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nawiązując do zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce.

Przysłanie przez Autora artykułu do redakcji „Przestrzeni Teorii” jest równoznaczne ze zgodą na przyjęty w czasopiśmie sposób recenzowania.

Wszystkie artykuły w „Przestrzeniach Teorii” są recenzowane w następującym trybie:

  1. Przysyłane artykuły są wstępnie kwalifikowane do recenzji przez redakcję „Przestrzeni Teorii”.
  2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów polskich lub zagranicznych spoza redakcji i jednostki wydającej czasopismo, a także spoza ośrodka, z którego pochodzi autor, wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie, której dotyczy artykuł.
  3. Recenzje dokonywane są anonimowo realizując model tzw. double-blind review process, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  4. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego.
  5. Lista recenzentów zatwierdzana jest przez Radę Wydawniczą Wydawnictwa Naukowego UAM i publikowana na końcu ostatniego numeru w roku.
  6. Treść recenzji wyrażona w formie pisemnej z wyraźnym wskazaniem na decyzję o druku, druku po poprawkach, lub odrzuceniu znana jest redakcji (w całości, jako poufna) i Autorowi (w części przeznaczonej dla Autora).
  7. Na stronie internetowej czasopisma https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt oraz na stronie przestrzenieteorii.amu.edu.pl jest dostępny formularz recenzyjny do pobrania przez recenzentów oraz podane zasady recenzowania składanych artykułów.
  8. Ostateczną decyzję o druku lub odrzuceniu artykułu podejmuje Redaktor naczelny po konsultacjach z członkami Redakcji lub redaktorem tematycznym numeru polskim lub zagranicznym.

Przyjmowane do publikacji w „Przestrzeniach Teorii” artykuły nie mogą naruszać zasad rzetelności naukowej i łamać zasad etyki obowiązujących w nauce.
Formularz recenzyjny

RECENZENCI

Lista recenzentów „Przestrzeni Teorii”  powołanych przez Radę Wydawniczą Wydawnictwa Naukowego UAM:

prof. UJ dr hab. Wojciech Baluch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Piotr Bogalecki (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Bohdan Burdziej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
prof. UW dr hab. Robert Cieślak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Agnieszka Czechowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
prof. dr hab.  Jadwiga Czerwińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska (Uniwersytet Opolski, Opole)
prof. dr hab. Adam Dziadek  (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Katarzyna Fazan (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Maryla Hopfinger (IBL, Warszawa)
prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
prof. dr hab. Ewa Jędrzejko (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. IBL dr hab. Jerzy Kandziora (Instytut Badań Literackich, Warszawa)
prof. UW dr hab. Agnieszka Karpowicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr Bożena Karwowska (University of British Columbia, Vancouver, Canada)
prof. dr hab. Izolda Kiec (Uniwersytet Artystyczny, Poznań)
prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. USz dr hab. Mirosława Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński)
dr Bartosz Kwieciński (Centrum Badań Holokaustu, UJ, Kraków)
prof.  IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki, Warszawa)
prof. dr hab. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. dr hab. Tadeusz Lubelski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. UG dr hab. Katarzyna Lukas (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
dr hab. Katarzyna Malatyńska-Mąka (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, Łódź)
prof. dr hab. Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Teresa Pękala (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. UŚ dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Elżbieta Rzewuska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Lublin)
prof. dr hab. Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
prof.  dr hab. Marta Skwara (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet  Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. URz dr hab. Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
prof. UŁ dr hab. Barbara Stelmaszczyk (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Ewa Szczęsna (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Bożena Tokarz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. UJ dr hab. Joanna Walaszek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr dr Andrzej Wierciński (Albert-Ludwigs-Universität,  Fryburg Bryzgowijski, Niemcy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Total Page Visits: 293 - Today Page Visits: 1
Strona podległa WFPiK UAM w Poznaniu i Wydziałowi Polonistyki UJ w Krakowie.